top of page

Ochrana osobních údajů GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů GDPR

Pan Jiří Vašák se sídlem Puškinovo náměstí 6, 160 00, Praha 6, identifikační číslo: 14179318 prohlašuje, že zpracovává a uchovává veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

 

Správce osobních údajů:

Název: Jiří Vašák

Sídlo: Puškinovo náměstí 6, Praha 6, 160 00,

Identifikační číslo: 14179318

www.backstageshop.cz

zápis v živnostenském rejstříku příslušeného úřadu podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Živnostenský úřad Praha 6

email: info@backstageshop.cz

tel: +420 607 610 700

 

Účel zpracování osobních údajů:

Vyřízení objednávek, řešení reklamací, plnění smluv, nabídka a prodej hudebních nástrojů a příslušenství, nabídka servisu kytar, nabídka pronájmu zvukové aparatury, zprostředkování služeb (obchod, produkce a zvučení akcí), nabídka vedení lekcí, poskytování oborových konzultací, včetně ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi zákazníků a současně pro obchodní a marketingové účely.

 

Právní důvod zpracování:

Souhlas subjektu údajů, který je kdykoli odvolatelný

 

Osobní údaje, které budou zpracovávány:

Jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží či služba a jeho cena.

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Po dobu 10let od uzavření příslušné kupní smlouvy (dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Po dobu účinnosti smlouvy a dále po dobu trvání lhůt pro vypořádání nároků z ní plynoucích. Tzn. po dobu využívání služeb správců, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním.

 

Osobní údaje poskytujeme jen:

Institucím k tomu zmocněným zákonem. Osobní údaje bez výslovného souhlasu subjektu údajů neposkytujeme. Tento souhlas může kdykoli odvolat. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

Kategorie příjemců osobních údajů:

Třetí osoby spolupracující se správci, z povinnosti zpráv a hlášení FÚ, přepravním společnostem. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země, ani mezinárodní organizaci.

 

Práva subjektu údajů:

Požadovat po správci kdykoli přístup k svým osobním údajům. Požadovat kdykoli opravu svých osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování. Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Právo na přenositelnost osobních údajů (přenos k jinému správci). Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

bottom of page